بازدید از روستای گالشکلا لفور جهت اجرای طرح هادی و توسعه گردشگری با حضور دکتر ادیانی، مدیر کل بنیاد مسکن استان ، معاون مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان و مدیران مربوطه

بازدید از روستای گالشکلا لفور جهت اجرای طرح هادی و توسعه گردشگری با حضور دکتر ادیانی، مدیر کل بنیاد مسکن استان ، معاون مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان و مدیران مربوطه