بازدید دکتر ادیانی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از پروژه گاز رسانی به شهر آلاشت و محور کسلیان

بازدید دکتر ادیانی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از پروژه گاز رسانی به شهر آلاشت و محور کسلیان