بازدید مهندس گران پاشا مدیرعامل محترم راه آهن شمال از مراکز راه آهن حوزه انتخابیه

بازدید مهندس گران پاشا مدیرعامل محترم راه آهن شمال از مراکز راه آهن حوزه انتخابیه و حاشیه ریل در شهرهای حوزه انتخابیه پیرو دستور وزیر محترم راه و مکاتبه و دستور مدیرعامل راه آهن کشور

1- اخذ مجوز از وزیر راه و شهرسازی و مکاتبه و پیگیری دکتر ادیانی و دستور مدیرعامل محترم راه آهن کشور درخصوص احداث ایستگاه جدید راه آهن در قائم شهر
2- اخذ مجوز از وزیر راه و شهرسازی و مکاتبه و پیگیری دکتر ادیانی و دستور مدیرعامل محترم راه آهن کشور درخصوص آزادسازی و زیباسازی حریم ریل شهرهای قائم شهر ، شیرگاه ، زیراب و پل سفید