بازدید میدانی دکتر ادیانی و دکتر رضیان از کارخانه ذغال شویی و معدن کردآباد و بررسی آخرین وضعیت آنها

بازدید میدانی دکتر ادیانی و دکتر رضیان بهمراه مدیرعامل و معاونین شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی از کارخانه ذغال شویی و معدن کردآباد و بررسی آخرین وضعیت آنها