با پیگیری های مجدانه دکتر ادیانی از وزیر محترم بهداشت و درمان صورت گرفت ،تامین بخشی از تجهیزات پزشکی بیمارستان شهدای زیراب سوادکوه

با پیگیری های مجدانه دکتر ادیانی از وزیر محترم بهداشت و درمان صورت گرفت ،تامین بخشی از تجهیزات پزشکی بیمارستان شهدای زیراب سوادکوه