تقدیر و تشکر دکتر ادیانی از مسئولان کشوری و استانی در خصوص آماده سازی و افتتاح تونل های ۲ ، ۳ و ۴ جاده زیراب – شیرگاه

تقدیر و تشکر دکتر ادیانی از مسئولان کشوری و استانی در خصوص آماده سازی و افتتاح تونل های ۲ ، ۳ و ۴ جاده زیراب – شیرگاه