جلسه دکتر ادیانی و دکتر رضیان با اعضای هیأت امناء شهرک صنعتی بشل با حضور مدیرکل صنعت معدن تجارت استان و فرماندار سوادکوه شمالی و بررسی آخرین وضعیت مشکلات

جلسه دکتر ادیانی و دکتر رضیان با اعضای هیأت امناء شهرک صنعتی بشل با حضور مدیرکل صنعت معدن تجارت استان و فرماندار سوادکوه شمالی و بررسی آخرین وضعیت مشکلات