جلسه دکتر ادیانی و دکتر رضیان با مهندس کرباسیان در خصوص بررسی و تسریع در راه اندازی معدن کردآباد واحداث کک سازی و برنامه ریزی دقیق جهت تأمین ذغال موردنیاز کارخانه ذغال شویی

جلسه دکتر ادیانی و دکتر رضیان با مهندس کرباسیان در خصوص بررسی و تسریع در راه اندازی معدن کردآباد واحداث کک سازی و برنامه ریزی دقیق جهت تأمین ذغال موردنیاز کارخانه ذغال شویی