حضور دکتر ادیانی و دکتر رضیان در مراسم افتتاحیه گازرسانی به روستای جوارم و حومه به همراه استاندار و مدیران شهرستانی سوادکوه

 

حضور دکتر ادیانی و دکتر رضیان در مراسم افتتاحیه گازرسانی به روستای جوارم و حومه به همراه استاندار و مدیران شهرستانی سوادکوه