نامه دکتر ادیانی و مجمع نمایندگان مجلس مازندران به دکتر نوبخت

نامه دکتر ادیانی و مجمع نمایندگان مجلس مازندران به دکتر نوبخت: ریالی از اعتبارات مصوب دولت به کشاورزان خسارت دیده مازندران پرداخت نشد!