نشست صمیمانه دکتر ادیانی با دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص مشکلات راه های حوزه انتخابیه

نشست صمیمانه دکتر ادیانی با دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص مشکلات راه های حوزه انتخابیه

مکاتبه و پیگیری دکتر ادیانی و دستور وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص تخصیص اعتبار جهت تکمیل جاده چهارخطه لاریم جویبار – میارکلا ساری


مکاتبه و پیگیری دکتر ادیانی و دستور وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص تخصیص اعتبار جهت تکمیل جاده چهارخطه شیرگاه –بابل


مکاتبه و پیگیری دکتر ادیانی و دستور وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص تخصیص اعتبار جهت تعریض و روکش آسفالت محور سنگتی- پایین رستم و شهرک صنعتی سنگتاب سیمرغ


مکاتبه و پیگیری دکتر ادیانی و دستور وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص تخصیص قیر بمنظور نوسازی بافت فرسوده شهرهای حوزه انتخابیه


مکاتبه و پیگیری دکتر ادیانی و دستور وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص تخصیص اعتبار بمنظور اتمام پروژه های چهارخطه سوادکوه-قائم شهر ، جوارم – لفور و کارمزد-اسپه رز


مکاتبه و پیگیری دکتر ادیانی و دستور وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص تخصیص اعتبار جهت اتمام پروژه های چهار خطه کیاکلا – جویبار ، کیاکلا – بابل و کیاکلا – بهنمیر


مکاتبه و پیگیری دکتر ادیانی و دستور وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص تخصیص اعتبار جهت تعریض و روکش آسفالت جاده محور خرماکلا-کاوان آهنگر و محور سوخته کلا – هلیدشت

مکاتبه و پیگیری دکتر ادیانی و دستور وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص تسریع در آغاز عملیات اجرایی پروژه های تقاطع غیرهمسطح سه راهی شهید مهدوی قائم شهر و محور سرخ کلا زیراب


مکاتبه و پیگیری دکتر ادیانی و دستور وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص تسریع در آغاز عملیات اجرایی پروژه آزادراه هفت تن قائم شهر – سمسکنده ساری


مکاتبه و پیگیری دکتر ادیانی و دستور وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص تخصیص اعتبار جهت پروژه های جاده چهارخطه قائم شهر – جویبار ، سیکاپل جویبار و جاده ساحلی جویبار