پیگیری دکتر ادیانی بهمراه مدیران استانی و شهرستانی به منظور تسریع در گاز رسانی ، آبرسانی و سامان دهی مبلمان شهری

جلسه دکتر ادیانی با فرماندار سوادکوه ، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، شهردار و شورای اسلامی آلاشت و معتمدین آلاشتی در شهرداری آلاشت به منظور تسریع در گاز رسانی ، آبرسانی و سامان دهی مبلمان شهری